Dozory staveb

Technický dozor stavebníka (TDS):
Dle § 152(4) stavebního zákona u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
Zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby zhotovitel dodržoval technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržoval rozpočet a termíny stavby.
 
Stavební dozor:
Stavební dozor provádí kontrolu prováděných stavebních prací. Je to autorizovaná osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.
 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode